Banner
Портал за книги, четене и литературна критика

Всичко за книгите

  • Picture 01

Акценти

търси се

Любимата книга: „Търси се“ и се намери, за Стивън Кинг е

От: Митко Новков

Резултатите от конкурса „Моята любима книга“ на онлайн портала „Всичко за книгите“ вече са известни – победител с 13,2 % от гласовете е трилърът „Търси се – който го намери, за него си е“ („Плеяда“) на Стивън Кинг. След него са две книжни тела с автори българи – гидът „101 отбивки“ („Сиела“) на Иван Михалев […]

Прочетете цялата статия

 

Новини

Ñîôèÿ (24 ìàé 2014) Ñ òúðæåñòâåíî øåñòâèå äî ïàìåòíèêà íà Ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé çàïî÷íà ÷åñòâàíåòî íà Äåíÿ íà áúëãàðñêàòà 
ïðîñâåòà è êóëòóðà - 24 ìàé.  øåñòâèåòî, êîåòî òðúãíà îò Íàöèîíàëíèÿ àðõåîëîãè÷åñêè ìóçåé, ñå âêëþ÷èõà ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ è ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ïðîô. Àíåëèÿ Êëèñàðîâà. Ïðåä ñãðàäàòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå êúì øåñòâèåòî ñå ïðèñúåäèíè ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàðëàìåíòà Ìèõàèë Ìèêîâ è êìåòúò ñà Ñîôèÿ Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà. Ïðåä ïàìåòíèêà íà Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé ïðåä Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà ñå ïðîâåäå îôèöèàëíàòà öåðåìîíèÿ. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÅǬ)

Георги Данаилов и Иван Цанев с огърлие „Златен век“

21.05.2016 | Публикувано в:

Българският министър на културата Вежди Рашидов връчи традиционните годишни награди за принос в развитието на българската култура и духовност по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На официална церемония на 18 май в Министерството на културата бяха отличени 43-ма дейци. „За мен 24 май трябва да е […]

Прочетете цялата статия

 

Автори на статии

Партньори