Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

Куба и САЩ обединяват сили, за да запазят наследството на Хемингуей

хемингуей

От: Всичко за книгите

Благодарение на новата ера в отношенията между САЩ и Куба се осигуриха необходимите средства за изграждането на по-сигурно място за вещите на Ърнест Хемингуей в кубинския му дом. Книги, писма, рибарски такъми и препарирани ловни трофеи са само част от наследството на писателя, което ще бъде по-добре защитено от вредни въздействия и природни бедствия. Това […]

Митко Новков с награда „Христо Г. Данов“

христо г. данов

От: Всичко за книгите

Митко Новков, бе отличен с престижната награда „Христо Г. Данов“ за публикации в периодични издания и представяния пред публика на живо. Повече от 20 години Новков е неизменна част от литературния живот на страната. Създал 6 книги, съдържащи текстове с коментари и наблюдения върху почти всички сфери на културата, той се е доказал като един […]

IN MEMORIAM

download

От: Всичко за книгите

На 8 юни ни напусна един от най-нежните и лирични поети – Евтим Евтимов. Евтим Евтимов е роден през 1933 г. в гр. Петрич. Завършва Педагогическия институт в града и работи 10 години като учител в родния си край. Бил е и програмен директор в радиото в гр. Петрич. Още като ученик започва да пише […]

Прощалното писмо на Ботев

Untitled-1gdfdgd993_l

От: Всичко за книгите

  Христо Ботев (1848-1876) е български национален герой, революционер, поет и публицист. През юли 1875 година се жени за Венета Везирева. Настоящото писмо е известно като прощално писмо на Ботев към семейството му. Писано е на кораба „Радецки“, докато Ботев прекосявал Дунав, за да се включи с четата си в Априлското въстание. Писмото е адресирано […]

На този ден… 1-ви юни

images

От: Всичко за книгите

  1-ви юни е Международният ден на детето. Празникът води началото си от 1925 г. от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева. През ноември 1949 г. на 1 юни е учреден Международен ден за защита на децата с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените. За първи път […]

Новото поколение се връща в традиционните книжарници

FoylesA_RG006

От: Всичко за книгите

  Има безброй причини хората да си купуват книги – от това да обогатят знанията си по дадена тема до чистото удоволствие да се потопят в напълно различен свят. Според експертите за новото поколение има и още една причина – да изразяват индивидуалността си в свят, в който преобладава онлайн комуникацията. Търговският директор на веригата […]

Писмото, вдъхновило „По пътя“ на Керуак, отива на търг

керуак

От: Всичко за книгите

Писмото, написано през 1950 г. от Нийл Касиди до Джак Керуак и вдъхновило романa „По пътя“,  ще бъде изложено на търг следващия месец от аукционна къща „Кристис“ в Ню Йорк. С текст от 16 хил. думи, писмото е оценено на стойност между 400 и 600 хил. долара. То е смятано за изгубено до 2014 г., […]

Откога се почита делото на светите братя Кирил и Методий

kim1

От: Всичко за книгите

  Братята Кирил и Методий са били канонизирани за светци и обявени за равноапостоли и велики християнски учители  още с идването на техните ученици в България през 886 г. За всеки от тях е имало отделен църковен празник – 14 февруари за св. Кирил и 6 април за св. Методий – датите на тяхната смърт. […]

Георги Данаилов и Иван Цанев с огърлие „Златен век“

Ñîôèÿ (24 ìàé 2014) Ñ òúðæåñòâåíî øåñòâèå äî ïàìåòíèêà íà Ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé çàïî÷íà ÷åñòâàíåòî íà Äåíÿ íà áúëãàðñêàòà 
ïðîñâåòà è êóëòóðà - 24 ìàé.  øåñòâèåòî, êîåòî òðúãíà îò Íàöèîíàëíèÿ àðõåîëîãè÷åñêè ìóçåé, ñå âêëþ÷èõà ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ è ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ïðîô. Àíåëèÿ Êëèñàðîâà. Ïðåä ñãðàäàòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå êúì øåñòâèåòî ñå ïðèñúåäèíè ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàðëàìåíòà Ìèõàèë Ìèêîâ è êìåòúò ñà Ñîôèÿ Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà. Ïðåä ïàìåòíèêà íà Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé ïðåä Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà ñå ïðîâåäå îôèöèàëíàòà öåðåìîíèÿ. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÅǬ)

От: Всичко за книгите

Българският министър на културата Вежди Рашидов връчи традиционните годишни награди за принос в развитието на българската култура и духовност по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На официална церемония на 18 май в Министерството на културата бяха отличени 43-ма дейци. „За мен 24 май трябва да е […]

„Една и съща рeка“ на Здравка Евтимова с награда за роман на годината

Здравка Евтимова

От: Всичко за книгите

Националният дарителски фонд „13 века България“  връчи за пети пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“. Събитието  се състоя на 11 май от 17:30 часа в Литературен клуб „Перото“,  а престижното отличие бе връчено на Здравка Евтимова за книгата ѝ „Една и съща рeка“. Организаторите съобщиха, че тази година […]

ИЗВЕСТНИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“

слижен

От: Всичко за книгите

Днес, 10.05.2016г., на официална церемония в гр. Сливен беше връчена наградата „Константин Константинов“. Тази година удостоени с отличието са: в категория „За цялостен принос“ – писателката Величка Настрадинова, в категория „Автор“ – писателят   Румен Иванчев, в категория „Илюстратор“ – художничката Силвия Калоянова, в категория „Издателство“ – Издателство „Кръгозор”. Националната награда „Константин Константинов“ се връчва в […]

Български студенти отбелязаха Световния ден на книгата

fjmk_event

От: Всичко за книгите

  Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) чества Световния ден на книгата и авторското право със забавни и полезни за студентите инициативи и събития през цялата предходна седмица. Гост на събитията във ФЖМК беше и писателят Николай Стоянов. Организаторите от Факултетния студентски съвет (ФСС) се бяха заели с благотворителна акция за събиране на книги, […]

Партньори