Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

Георги Данаилов и Иван Цанев с огърлие „Златен век“

Ñîôèÿ (24 ìàé 2014) Ñ òúðæåñòâåíî øåñòâèå äî ïàìåòíèêà íà Ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé çàïî÷íà ÷åñòâàíåòî íà Äåíÿ íà áúëãàðñêàòà 
ïðîñâåòà è êóëòóðà - 24 ìàé.  øåñòâèåòî, êîåòî òðúãíà îò Íàöèîíàëíèÿ àðõåîëîãè÷åñêè ìóçåé, ñå âêëþ÷èõà ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ è ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ïðîô. Àíåëèÿ Êëèñàðîâà. Ïðåä ñãðàäàòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå êúì øåñòâèåòî ñå ïðèñúåäèíè ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàðëàìåíòà Ìèõàèë Ìèêîâ è êìåòúò ñà Ñîôèÿ Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà. Ïðåä ïàìåòíèêà íà Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé ïðåä Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà ñå ïðîâåäå îôèöèàëíàòà öåðåìîíèÿ. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÅǬ)

От: Всичко за книгите

Българският министър на културата Вежди Рашидов връчи традиционните годишни награди за принос в развитието на българската култура и духовност по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На официална церемония на 18 май в Министерството на културата бяха отличени 43-ма дейци. „За мен 24 май трябва да е […]

„Една и съща рeка“ на Здравка Евтимова с награда за роман на годината

Здравка Евтимова

От: Всичко за книгите

Националният дарителски фонд „13 века България“  връчи за пети пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“. Събитието  се състоя на 11 май от 17:30 часа в Литературен клуб „Перото“,  а престижното отличие бе връчено на Здравка Евтимова за книгата ѝ „Една и съща рeка“. Организаторите съобщиха, че тази година […]

ИЗВЕСТНИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“

слижен

От: Всичко за книгите

Днес, 10.05.2016г., на официална церемония в гр. Сливен беше връчена наградата „Константин Константинов“. Тази година удостоени с отличието са: в категория „За цялостен принос“ – писателката Величка Настрадинова, в категория „Автор“ – писателят   Румен Иванчев, в категория „Илюстратор“ – художничката Силвия Калоянова, в категория „Издателство“ – Издателство „Кръгозор”. Националната награда „Константин Константинов“ се връчва в […]

Български студенти отбелязаха Световния ден на книгата

fjmk_event

От: Всичко за книгите

  Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) чества Световния ден на книгата и авторското право със забавни и полезни за студентите инициативи и събития през цялата предходна седмица. Гост на събитията във ФЖМК беше и писателят Николай Стоянов. Организаторите от Факултетния студентски съвет (ФСС) се бяха заели с благотворителна акция за събиране на книги, […]

Българските деца избраха любимите си книги за 2015 година

Снимка: Георги Казаков

От: Всичко за книгите

  На 22 април в артпространство „Фабрика 126“ в София бяха обявени победителите в четвъртото издание на конкурса „Бисерче вълшебно“, организиран от фондация „Детски книги” и подкрепен от Сдружение „Всичко за книгите”. По време на церемонията бяха съобщени и любопитни данни за гласуването по категории и по населени места. „Бисерче вълшебно” е единствената награда за […]

Честит ден на книгата и авторското право!

ден на книгата

От: Всичко за книгите

Днес  празнуваме Световния ден на книгата и авторското право. Инициативата за честването му е на ЮНЕСКО, а целта е да насърчава четенето, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост. Световният ден на книгата и авторското право се празнува за първи път през 1995 г., а датата 23 април е избрана заради символиката си – на […]

Любимата книга на България е намерена!

8

От: Всичко за книгите

Сдружение „Всичко за книгите” и екипът на предаването „Денят започва с култура” по БНТ влязоха в ролята на добрите вестоносци и изненадаха издателство „Плеяда” с хубавата новина, че романът „Търси се” на Стивън Кинг в победител в конкурса „Моята любима книга – 2015”. Специално за повода организаторите поднесоха голяма торта – копие на книгата победител. […]

Децата избраха!

бисерче вълшебно

От: Всичко за книгите

Дойде краят и на четвъртото издание на „Бисерче вълшебно“ 2016. 4490 деца определиха книгите, които ще грабнат статуетки в категориите „Откриватели“, „Мечтатели“, „Майстори“ и „Иноватори“. Победителите ще бъдат обявени на тържествена церемония, която ще се проведе този петък, 22 април 2016 г., от 18:30 часа в арт-пространството „Фабрика 126“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“ 126). Организаторите […]

Печеливши в томбола „Моята любима книга – 2015”

Томбола

От: Всичко за книгите

След като днес, 19 април, станаха ясни резултатите от конкурса „Моята любима книга – 2015” (вижте тук), е време да обявим печелившите в томболата, в която участваха всички гласували по време на целия конкурс. Имената на тези, които са дали своя вот и в двата етапа, са включени само веднъж. Томболата бе изтеглена в присъствието […]

Европейската комисия обещава по-ниско ДДС върху е-книгите

ддс върху книгите

От: Всичко за книгите

Европейската комисия се ангажира с намаляването на ДДС върху електронните книги. Предстоящите детайлни предложения за законодателни промени ще дадат възможност на всяка от страните членки да редуцира данъка до ставка от 5%. С новия план за действие Европейската комисия се задължава да „обърне внимание на неравностойното отношение спрямо печатните и електронните издания, що се отнася […]

400-та годишнина от смъртта на Шекспир отпразнувана с нови пощенски марки

шекспир

От: Всичко за книгите

Уилям Шекспир ще бъде почетен с колекция от пощенски марки, отбелязваща 400 години от неговата смърт. Кралската поща на Великобритания представя 10 дизайна на пощенски марки, върху които ще бъдат цитирани известни откъси от пиесите на британския бард. С този жест пощенската служба отбелязва огромното влияние, което творчеството на Шекспир оказва върху световната литература и […]

Български автори сред фаворитите в конкурс „Моята любима книга-2015”

моята любима книга

От: Всичко за книгите

Две седмици преди края на първия кръг на конкурса „Моята любима книга-2015” над 6000 човека са дали своя глас на сайта www.vsichkozaknigite.bg. В две от категориите – „Съвременна проза и поезия” и „Нехудожествена литература”, в челните десетки има силно присъствие на заглавия от български автори, като на първо място и в двете групи са български […]

Партньори